Beeldkwaliteitsplan erf

beeldkwaliteitsplanIn het beeldkwaliteitsplan voor erven wordt allereerst uitgegaan van het versterken van de landschappelijke karakteristieken, de samenhang en de identiteit van een gebied. Daarnaast houdt het beeldkwaliteitsplan rekening met de historische waarden van het gebied. Ten derde wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een erf vastgelegd. Het beschrijft zowel de beeldkwaliteit van het nieuwe gebouw als de beeldkwaliteit van het gebouw in zijn omgeving: de erfinrichting met streekeigen beplanting. Wij gaan niet alleen uit van behoud van huidige waarden, maar ook van het toevoegen van kwaliteit in samenhang met de nieuwe ontwikkeling. Hierdoor kunnen ontwikkelingen van het landschap samen gaan met kwaliteitsverhoging.

Vaak wordt het beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het kan dan namelijk gebruikt worden bij de welstandstoetsing als aanvulling op de welstandsnota. Wij vertalen criteria en beleid voor u naar inspirerende en praktische oplossingsrichtingen.

Erfinrichtingsplan

Een erfinrichtingsplan adviseert u over de inrichting van het erf met streekeigen beplanting. Bijvoorbeeld om bestaande bouwwerken verantwoord in het landschap te passen, maar ook om duidelijkheid geven over de situering op het erf van nieuwe ontwikkelingen. Vaak wordt voor een erfinrichtingsplan gekozen als de beeldkwaliteit van het nieuwe gebouw al duidelijk is of als er geen sprake is van toekomstige bouw op het erf. Het plan bestaat kortom uit een erfontwerp en een geschreven advies over het type streekeigen beplanting. Lees meer over het erfinrichtingsplan.

De ervenconsulent

Bij de ervenconsulent gaat het om het proces dat is gericht op ruimtelijke kwaliteit bij schaalvergroting, nevenfuncties of functieveranderingen. Hierbij wordt samen met de gemeente en eigenaar een proces doorlopen om te komen tot de beste oplossing voor de beeldkwaliteit van gebouwen en erf bij uitvoering van de plannen. Het advies geeft aan hoe de eigenaar de plannen kan uitvoeren en tegelijkertijd rekening kan houden met landschappelijke kwaliteiten. Hier wordt zowel gekeken naar beeldkwaliteit van de nieuwe gebouwen of bouwwerken als naar de nieuwe inrichting van het erf. Daarbij is een gesprek met alle partijen op de locatie onmisbaar.

In deze rol adviseert de ervenconsulent zowel aan de eigenaar als aan de gemeente en heeft een onafhankelijke positie. Het advies wordt door ons in het bijzonder afgestemd met de welstandscommissie en de verschillende afdelingen binnen de gemeente.

Lees hier meer over de dienst ervenconsulent.

Beeldkwaliteitsplan regio en ontwikkeling van beleid

Bent u bezig met de ontwikkeling van beleid voor een bepaalde regio en wilt u tegelijkertijd cultuurhistorische- , landschappelijke en natuurwaarden van erven borgen? Dan kunnen wij een beeldkwaliteitsplan voor erven in een bepaalde regio opstellen waarbij wij uiteraard uitgebreid onderzoek doen. Deze kunt u dan gebruiken voor bijvoorbeeld het opstellen van een gebiedsvisie, bestemmingsplan of welstandsnota.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft en verbeeldt de verschillende typen erven in een regio. Veranderingen van en op erven kunnen immers de beeldkwaliteit aantasten. Per type erf presenteert het plan de bouwstenen die de beeldkwaliteit van dat type bepalen. Wij geven aanbevelingen over op welke manier nieuw beleid de beeldkwaliteit van de verschillende erven kan borgen.

Wij kunnen op basis van het beeldkwaliteitsplan voor erven een handboek voor erfinrichting en ontwerp ontwikkelen. Zie voorbeeldproject ‘Handboek & erfontwerp’.

Projecten