Natuur en landschapsadvies

Landerade ondersteunt u met natuur en landschapsadvies wat als basis kan dienen voor het opstellen van beleidsstukken, uitvoering van beleid of voor inrichting of beheer van terreinen. Wij gaan niet alleen uit van behoud van huidige waarden, maar ook van het toevoegen van kwaliteit in samenhang met de nieuwe ontwikkeling.

Uitgangspunt is het versterken van de landschappelijke karakteristieken, de samenhang en identiteit van een gebied. Een plan houdt bovendien rekening met de historische waarden van het gebied. Ook als het om een geheel nieuwe ontwikkeling gaat. Elke streek kent bijvoorbeeld eigen kenmerken en dat bepaalt mede de uitstraling van een gebied. Als je die kent dan kan je ze behouden. Op die manier kan je het landschap ook echt blijven lezen.

Wij staan voor maatwerk en samen met u bepalen wij onze werkwijze die nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Ook helpen wij u en uw project graag met een gedegen natuur en landschapsadvies.

Bij Landerade kunt u terecht voor de volgende onderwerpen:

 • Toetsing aanleg- en bouwvergunningen op onevenredige aantasting van de waarden van natuur en landschap. Voorbeelden hiervan zijn aanleg van kavelpaden, mestzakken, sleufsilo’s, vergraven sloten, aanleg of verwijdering beplanting, aanleg paardenbakken.
 • Opstellen inhoudelijke onderbouwing paardenbakkenbeleid. Hierbij worden criteria voor een goede landschappelijke inpassing van (nieuwe) paardenbakken opgesteld.
 • Beeldkwaliteitsplan,  inrichtingsplan of beheerplan aanleg golfbanen, recreatieterreinen, natuurgebieden, tuinencomplexen, zorgwoningen, bedrijventerreinen, etc.
 • Inventarisatie monumentale bomen en beplantingen. Opstellen bomenlijst en opstellen kaart met locatie van de bomen.
 • Aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen, opstellen landschapsontwerpen, beplantingsplannen, advies aanleg en bij het beheer van landschappelijke beplantingen.
 • Advies, inrichting en beheer natuurgronden waaronder weiden, bos en landschapselementen.
 • Inzaaien bloemenmengsels. Het beste mengsel voor de plek voor optimaal resultaat. Voor een publieke functie of voor een natuurdoel zoals wilde bijen.
 • Advies en plan van aanpak ecologisch bermbeheer voor o. a. bijen en vlinders. Inrichting en beheer van terreinen en parken voor vlinders en bijen.
 • Stimuleren diersoorten, zoals ringslang, boerenzwaluw, vleermuizen, kamsalamander, uilen, watersnip, etc. Advisering aanvraag subsidie bij bv de soortenregeling in Noord-Holland.
 • Landschapsontwikkelingsplan voor ontwikkeling van een bepaald gebied.
 • Natuurbeheerplan, natuurontwikkelingsplan.
 • Houten landhekken, streekeigen modellen en uitvoering.

Projecten