Doel

De heer en mevrouw Blauw zijn gestopt met hun agrarische bedrijf. Zij willen blijven wonen in hun mooie stolp en de aanwezige bedrijfsgebouwen laten slopen. Om dit te kunnen financieren is hun plan een deel van het erf na de sloop af te splitsen voor nieuwbouw van een woning. Daarvoor willen zij gebruik maken van een regeling van de gemeente.

Het erf is bijzonder want het heeft nog belangrijke historische kenmerken van een typisch rijker boerenerf in de Schermer. Zo is nog een groot deel van de historische gracht met singel aanwezig. De singel is een landstrook tussen de erfgrenssloot en de gracht. Op de singel staat een dubbele bomenrij. Op het eiland binnen de gracht staat een zeer oud hakhoutbos.

Het doel was het adviseren over hoe het erf het beste opgesplitst kan worden en op welke manier het nieuwe erf streekeigen ingericht kan worden. Daarnaast is geadviseerd over herstel van de waarden van het historische erfdeel.

Werkzaamheden

Voorbeelden van werkzaamheden die daarbinnen vielen (uitvoering tijdens dienstverband bij Landschap Noord-Holland en in samenwerking met WZNH):

  • Bezoek aan het erf samen met gemeente en adviseur WZNH. Opnemen situatie, bespreken van de plannen en randvoorwaarden gemeente en aangeven van de historische en landschappelijke waarden.
  • Mogelijke oplossingsrichtingen bespreken.
  • Overleg met ambtenaar vergunningverlening van de gemeente Schermer over de randvoorwaarden vanuit de gemeentelijke regels.
  • Opstellen geschreven advies met twee verschillende mogelijke varianten voor verantwoorde uitvoering van de plannen.
  Resultaten
   • Een geschreven advies op maat met daarin twee mogelijke varianten voor een verantwoorde inpassing van het nieuwe erfdeel in het landschap. Advies over de inrichting van het nieuwe erfdeel met streekeigen beplanting.
   • Advies over het herstel van het historische boerenerf: herstel van de gracht en singel met dubbele bomenrij. Herstel van de boomgaard en herstel van de openheid door het verwijderen van beplanting.
   • Dit geschreven advies geeft zowel voor de erfeigenaar als voor de gemeente informatie over op welke wijze de plannen binnen de randvoorwaarden voor landschap en de gemeentelijke regels uitgevoerd kunnen worden.
   • De heer en mevrouw Blauw hebben het advies gebruikt voor het opstellen van de aanvraag omgevingsvergunning. Inmiddels zijn de bedrijfsgebouwen gesloopt en is het nieuwe erfdeel gevormd. Daarnaast is de historische boerderij gerenoveerd, is het nieuwe grachtdeel gegraven en is de dubbele bomenrij op de singel aangeplant.
  • Project

   Advies ervenconsulent Noordervaart 182, Stompetoren

  • Opdrachtgever

   Gemeente Schermer/ fam. Blauw

  • Referentie

   ‘Filippien staat open voor ideeën en communicatie. Haar advies was heel duidelijk en voelde meteen echt passend bij de boerderij. Hiermee hebben we zowel de gemeente als de provincie kunnen overtuigen! Wij zijn heel tevreden met het uiteindelijke resultaat.’
   Annette Blauw.