Doel opdracht

Het perceel aan Hargergat tegenover nr. 2 in Schoorl is deels in gebruik als koeienweide en deels als verblijfplaats voor paarden en pony’s. De heer van Til (opdrachtgever) woont in de monumentale boerderij tegenover het perceel. Sinds de aankoop door de huidige eigenaar heeft de heer van Til veel op het perceel zien veranderen. Enerzijds wordt meer vee gehouden dan daarvoor. Anderzijds is de bebouwing zonder vergunning uitgebreid.

Het perceel heeft in het bestemmingsplan van de gemeente de bestemming Natuur. De heer van Til vraagt zich af of door die activiteiten afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschapswaarden van het perceel en daarmee aan de omgeving.

Het doel is het schrijven van een visie over de natuur- en landschapswaarden van het perceel aan het Hargergat. De visie gaat in op het effect van het gebruik van het perceel op de natuur- landschapswaarden van het perceel. Bovendien gaan we ook in op het effect op de cultuurhistorische waarden van het gebied.

De eigenaar van het perceel heeft vergunning aangevraagd voor legalisatie van de bouwwerken. De heer van Til gaat bezwaar indienen tegen de vergunningverlening. Deze visie vormt een onderbouwing voor het bezwaarschrift.

Werkwijze
 • Het in kaart brengen van het beleid van de gemeente ten aanzien van het perceel en de bestemming Natuur.
 • Bezoek aan het perceel en opname van de situatie en (bijzondere) plantensoorten vanaf de randen van het perceel.
 • In kaart brengen van de natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische waarden van het perceel. Het vaststellen van het natuurtype van het perceel. Het benodigde beheer voor instandhouding van dit natuurtype vaststellen. Het analyseren van de waarden voor landschap en cultuurhistorie. Hier is gekeken naar openheid, gaafheid, zeldzaamheid en beleving.
 • Het vaststellen van het effect van het gebruik van het perceel op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Hieronder vallen de koeien, de paarden en pony’s, de bemesting, de aangelegde paardenbak, uitbreiding van de gebouwen en de hekwerken.
 • Het vaststellen van de benodigde ruimte voor opslag voor beheer van een perceel van bijna 1 ha. met de bestemming Natuur.
 • Discussie over de motivering besluit bezwaarcommissie gemeente.
 • Het verwerken van de gevonden bevindingen in een rapport.
Resultaat

Een visie over de effecten van het huidige gebruik van het perceel aan het Hargergat tegenover nr. 2. De visie is opgenomen in een rapport met foto’s in kleur. Enkele conclusies uit het rapport:

 1. Het perceel heeft een hoge waarde voor natuur, landschap en cultuurhistorie o.a. door de ligging op de hogere strandwal, grenzend aan het duingebied, in de overgang naar de lager gelegen strandvlakte, de grote mate van openheid, zeldzaamheid, het natuurtype en de belevingswaarde.
 2. De gemeente heeft voor behoud van de natuurlijke-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden het perceel de bestemming ‘Natuur gegeven’.
 3. Op dit moment is het gebruik van het perceel en de op het perceel aanwezige gebouwen/ bouwwerken gericht op het huisvesten van vee en niet op beheer van natuurgrond. Dit gaat ten koste van de waarden van het perceel en van het omliggende gebied. Dit stemt niet overeen met de doelstellingen van het bestemmingsplan voor het perceel.
 • Project

  Visie perceel aan het Hargergat tegenover nr. 2, Schoorl. Maart 2017.

 • Opdrachtgever

  De heer van Til

 • Referentie

  ‘In de visie zijn al mijn vragen duidelijk en naar tevredenheid beantwoord. Bovendien is Filippien met nieuwe inzichten gekomen. Dit onderzoek laten uitvoeren was voor mij zeer de moeite waard.’
  Mark van Til.