Wanneer u gaat bouwen op uw erf, agrarisch of particulier, vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Bij de uitvoering van uw plannen moet u zich houden aan de gemeentelijke en provinciale regels. Om het gemeentelijk beleid te doorgronden is het nodig om de juridische beleidsdocumenten door te nemen. Alles bij elkaar genomen is het lastig om erachter te komen welke regelgeving nu precies voor uw erf en bouwplannen geldt. Bij Landerade kunt u terecht voor begeleiding bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Ik geef uitleg over de werkwijze van beleidsdocumenten zoals het bestemmingsplan en de welstandsnota. In het bijzonder kan ik de informatie die voor u van belang is er uit filteren.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning vraagt de gemeente vaak om een inpassingsplan of een erfinrichtingsplan. Deze kan ik voor u opstellen en zorgen dat deze precies aan de eisen die de gemeente stelt voldoet. Verder kan ik u adviseren over hoe door de ingreep landschap- en natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast. Over het algemeen staat in het bestemmingsplan van de gemeente dat de aanvrager dat zelf moet laten aantonen. Daarover kan ik vervolgens een advies opstellen voor de gemeente.

Ervenconsulent

Ik werk als ervenconsulent samen met de erfeigenaar, de gemeente en de welstandscommissie. Het doel van de samenwerking is dat de haalbaarheid van de plannen worden vergroot. Voordat u als erfeigenaar de aanvraag omgevingsvergunning indient, wordt  samen met de gemeente een proces doorlopen om te komen tot de beste oplossing voor de beeldkwaliteit van gebouwen én erf.

Elke streek kent immers eigen kenmerken die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan en dat bepaalt mede de uitstraling van een gebied. In het advies wordt uitgegaan van het behouden van de bestaande landschappelijke- en natuurlijke waarden van het erf. Ten tweede wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een erf vastgelegd. Het beschrijft zowel de beeldkwaliteit van het nieuwe gebouw als de beeldkwaliteit van het gebouw in zijn omgeving: de erfinrichting met streekeigen beplanting. Hierbij gaan wij dus niet alleen uit van behoud van huidige waarden, maar ook van het toevoegen van kwaliteit in samenhang met de nieuwe ontwikkeling. Hierdoor kunnen ontwikkelingen samen gaan met kwaliteitsverhoging van het landschap.

De ervenconsulent heeft een onafhankelijke positie en adviseert over de betreffende locatie zowel aan u als erfeigenaar als aan de gemeente. Daarbij past het advies binnen het beleid van de gemeente en provincie. Wij kunnen vanuit een landschappelijk of praktische overwegingen een voorstel doen waarvoor de gemeente afwijkt van haar beleid.

Uw plannen, uitgewerkt in het voorstel, worden vervolgens met de verschillende betrokken partijen besproken.  Zoals bijvoorbeeld de welstandscommissie. De bevindingen worden opgenomen in het advies. U neemt de adviezen vervolgens op in uw aanvraag omgevingsvergunning. Door de afstemming tussen de partijen in een vroege fase, is de ervaring is dat de procedure voor vergunningverlening sneller kan verlopen.

Wij werken in Noord-Holland samen met Landschap Noord-Holland en Mooi Noord-Holland (Adviseurs voor Ruimtelijke Kwaliteit). Veel gemeenten in Nederland zijn bekend met de ervenconsulent.

Ervenconsulent

Projecten