Bij de aanvraag omgevingsvergunning kan de gemeente om een erfinrichtingsplan of beeldkwaliteitsplan vragen. In zo’n plan wordt aangegeven hoe de nieuwbouw of ingreep landschappelijk wordt ingepast. Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaatselijke landschaps- en natuurwaarden. Ik breng deze waarden voor u in kaart en stel op basis daarvan een verantwoord  inpassingsplan op. Uiteraard kan dit uiteenlopen van een eenvoudig ontwerp met een plantenlijst tot een uitgebreid erfinrichtingsplan met ontwerp in detail en beplantingsplan. Naar gelang waar de gemeente om vraagt.

Erfinrichtingplan met erfontwerp en beplantingsplan

Een erfinrichtingsplan wordt door de gemeente gevraagd als de nieuwe (bouw)plannen heel uitgebreid zijn. Bijvoorbeeld als deze het gehele of een groot deel van uw hele erf beslaan.

Een erfinrichtingsplan bestaat uit:

  • Het voorstel voor de nieuwe inrichting van uw erf op basis van uw wensen.
  • Een streekeigen erfontwerp met beschrijving van de huidige situatie en de waarden van het erf/terrein en de omgeving.
  • Advies over de plaats van het eventuele nieuwe gebouw zodat de aanwezige waarden van het erf en het landschap zo goed mogelijk behouden blijven (beeldkwaliteitsplan).
  • Een beschrijving van het type streekeigen erfbeplanting met de bomen en struiken, de soorten, de aantallen per plantvak en de plantafstanden.
  • Het benodigde toekomstige beheer.
  • Een ontwerp met beplantingsplan voor de siertuin.
  • Facultatief: een overzicht van de verwachte kosten voor uitvoering van de werkzaamheden.

Naar wens kunt u uiteraard onderdelen weglaten. In een uitgebreid bezoek en gesprek met u, inventariseer ik uw wensen. Het erfinrichtingsplan adviseert over bomen en struiken die van oorsprong in de streek thuis horen. Deze beplanting gedijt goed en heeft grote waarde voor natuur en landschap. Een dergelijke natuurlijke erfinrichting vraagt weinig onderhoud waardoor u weinig onderhoudskosten heeft.

Beeldkwaliteitsplan

Mogelijk kan de gemeente kan om een beeldkwaliteitsplan vragen. Dit is een eenvoudiger plan dan het erfinrichtingsplan en gaat vooral in op de toekomstige beeldkwaliteit van de nieuwbouw of ingreep. Ten eerste gaat het om de uiteenzetting van de plaatsing van het nieuwe gebouw op het erf en de wijze waarop dit wordt ingepast in het landschap. Ten tweede dienen aanwezige landschap- en natuurwaarden te worden behouden. Als laatste verwacht de gemeente over het algemeen ook toevoeging van kwaliteit door bijvoorbeeld oude landschapselementen terug te brengen of te herstellen. Ik kan u hierover adviseren en de communicatie met de gemeente voor u verzorgen. U bent dan verzekerd van een degelijk plan zodat de gemeente de vergunningsaanvraag snel kan behandelen.

erfinrichtingsplan

Projecten